Kierunki działania WITD w Lublinie na 2014 r.

          Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.) utworzono Inspekcję Transportu Drogowego „ … powołaną do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.

Od początku funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce podstawowym jej  działaniem jest prowadzenie kontroli drogowych i w siedzibach przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przez przewoźników, kierowców i zarządzających transportem przepisów transportowych. W 2010 roku rozszerzono spektrum działalności Inspekcji o nowe zadania, których realizacja wchodziła w życie:

–  1 stycznia 2011 r. – w zakresie kontroli samochodów osobowych w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego lub zagrożenia bezpieczeństwa;

–  1 lipca 2011 r. – w zakresie kontroli elektronicznego systemu poboru opłat.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym od dnia 1 stycznia 2012 r. wprowadziła dodatkową odpowiedzialność dla osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz prowadzenie postępowania dowodowego w zakresie organizacji pracy w części dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców.

W zakresie nowych uprawnień  przyznanym Wojewódzkim Inspektoratom od dnia 1 stycznia 2012 roku nastąpiła dystrybucja formularzy jazdy oraz certyfikatów potwierdzających spełnianie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, wymaganych przy wykorzystywaniu niektórych zezwoleń zagranicznych w ruchu międzynarodowym. Nowym uprawnieniem jest również prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w przypadku ujawnienia przez funkcjonariuszy Policji naruszeń ustawy o transporcie drogowym.

 Założenia planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie są zbieżne z założeniami  „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2013-2014”

 Do zadań Inspekcji należy:

1. kontrola:

a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym,

b) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

c) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,

d) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367),

e) rodzaju używanego paliwa,

f)  dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,

g) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

h) przestrzegania czasu pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiści wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz,

2. prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych czynności w niej przewidzianych, w sprawach:

a) licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,

b) zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz kabotażowy,

c) formularzy jazdy,

d) zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy,

e) świadectw kierowcy,

f)  certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10 ustawy

3.   podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu;

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego wykonują następujące organy:

1)      Główny Inspektor Transportu Drogowego;

2) Wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora
transportu drogowego, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. …”.

     Czynności związane z realizacją zadań wykonują inspektorzy Inspekcji, zwani dalej „inspektorami”.  Inspektor ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych:

1)  zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym;

2)  za naruszenia przepisów o ruchu drogowym w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

3)  w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

4)  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Inspektor ma prawo prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania Inspekcji Transportu Drogowego.

Zgodnie z przepisami art. 54 ustawy o transporcie drogowym kierunki działania Inspekcji Transportu Drogowego na rok 2014 opracował Główny Inspektor Transportu Drogowego i zostały one zatwierdzane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

Kierunki działania Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na rok 2014 zostały opracowane w oparciu o dotychczasowe wyniki, zdobyte doświadczenia w trakcie realizacji zadań kontrolnych we wdrożonych w 2011 i 2012 roku przepisach oraz znowelizowanej ustawie o transporcie drogowym.

 

Przy wytyczaniu tych kierunków Główny Inspektor wziął pod uwagę główne cele, które winny być osiągnięte,  w tym m.in.:

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości świadczonych usług

transportowych,

– poprawa rozwoju ekonomicznego i regulacja sektora transportowego,

– ochrona środowiska naturalnego,

– poprawa stanu infrastruktury drogowej,

– poprawa warunków pracy kierowców,

– ochrona polskiego rynku transportowego,

– stworzenie wizerunku Inspekcji Transportu Drogowego jako specjalistycznej jednostki

kontrolnej.

 

Na rok 2014  wytyczono  następujące kierunki działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, określając jednocześnie ilości kontroli, które należy wykonać w danym zakresie.

1. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przewozach osób oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji, w szczególności na rynku przewozów regularnych, okazjonalnych i usług przewozowych świadczonych taksówkami.

Przewidziano przeprowadzenie  1695 kontroli autobusów oraz 261 taksówek, co ma być zrealizowane w toku:

a)        prowadzonych kontroli drogowych pojazdów wykonujących przewozy osób, również  w zakresie  odpowiedniego ich wyposażenia i oznaczenia oraz  przestrzegania zasad wykonywania przewozów regularnych,

b)     kontroli usług przewozowych świadczonych taksówkami oraz pojazdami niebędącymi taksówką w rozumieniu przepisów ustawy,

c)  akcji kontrolnych prowadzonych w porozumieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego

Komendy Wojewódzkiej Policji ukierunkowanych na kontrolne przestrzegania przez

kierujących przepisów ruchu drogowego,  prędkości jazdy i przewożenia

dopuszczalnej liczby osób w ramach akcji „TRUCK&BUS”, „ALKOHOL I NARKOTYKI”, „BEZPIECZNY WEEKEND”, „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”,

d)     doraźnych  kontroli podmiotów wykonujących działalność w zakresie transportu osób, wobec wniosków i skarg składanych przez inne organy kontroli, obywateli i samych uczestników przewozu drogowego,

e)     prowadzenie systematycznych kontroli skierowanych na eliminowanie nieuczciwej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów regularnych,

f)       prowadzenie kontroli pojazdów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania przewozów okazjonalnych

g)     ogólnokrajowych akcji kontrolnych, pod hasłem „BEZPIECZNY AUTOKAR”, „FERIE ZIMOWE”, polegających na wzmożonej kontroli autobusów przewożących turystów oraz dzieci w miesiącach zimowych  i letnich, zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu przewozu,

h)     kontroli autobusów wykorzystywanych do przewozów dzieci do szkół
w ramach akcji „GIMBUS”, ukierunkowanej na przestrzeganie przepisów o czasie pracy i kwalifikacji kierowców, stanu technicznego pojazdów,

i)        prowadzenie kontroli w zakresie przewozu osób pod kątem stosowania przepisów dotyczących prawidłowości wydawania biletów za przejazd oraz pobierania należności zgodnie z posiadanym cennikiem opłat,

j)        kontroli pojazdów wykonujących przewozy regularne osób komunikacją miejską

k)      udziału w międzynarodowych akcjach kontroli autobusów, w ramach członkostwa w Europejskiej Kontroli Drogowej (ECR)

l)        prowadzenie akcji kontrolnych przewozów regularnych przy pomocy pojazdów wyposażonych w wideo rejestratory.

m)  kontroli przestrzegania przez kierujących przepisów prawa o ruchu drogowym z użyciem laserowych mierników prędkości.

n)     kontroli kierujących samochodami osobowymi, w przypadkach gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

o)     eliminacji z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie, w szczególności zagrażających bezpieczeństwu kierowcy i przewożonych w nim osób.

p)     prowadzenie kontroli firm prowadzących działalność w zakresie usług turystycznych i przewozu osób,

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przestrzegania przez kierowców i przewoźników wykonujących przewóz drogowy  maksymalnych norm prowadzenia pojazdów, minimalnych przerw i okresów odpoczynku  oraz kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, zwierząt  i odpadów.

Zagadnienia te są głównym przedmiotem codziennych kontroli drogowych jak i  kontroli  w przedsiębiorstwach i obejmą:

a)        szczegółową kontrolę przestrzegania przez kierowców przepisów  w zakresie norm

prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku, w ilości 85,0% ogólnej liczby kontroli (w roku 2014 – 13040), tj. w naszym województwie co najmniej 11084 kontroli,

b) wykonanie 1304 kontroli przewozów towarów niebezpiecznych oraz  kontroli przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów niebezpiecznych pod względem wypełniania przez przedsiębiorcę obowiązku wyznaczania doradcy ds. bezpieczeństwa oraz sporządzenia sprawozdania ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

c)   kontrola wprowadzanych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych,

d)   kontrolę 130 krajowych i międzynarodowych przewozów odpadów,

e)  zbadanie 130  kontrolowanych  pojazdów  pod kątem rodzaju paliwa używanego do

zasilania silników,

f)  w  130 przypadkach   sprawdzenie   warunków   w   jakich  odbywają   się drogowe

transporty żywych zwierząt,

g) kontrole 391 pojazdów przewożących szybkopsujące się artykuły spożywcze.

 

3. Przeciwdziałanie procesowi degradacji dróg oraz eliminowanie nieuczciwych praktyk w dziedzinie opłat za przejazd po drogach krajowych.

Kierunek ten jest realizowany poprzez:

a) kontrole mas, wymiarów i nacisków na osie pojazdów.  W roku  2014 kontrole dopuszczalnych parametrów pojazdu stanowią 12 % kontroli, co stanowi liczbę 1565 kontroli pojazdów ciężarowych w wyznaczonych  punktach, przystosowanych do pomiarów wagami przenośnymi z wykorzystaniem miejsc preselekcji ważeniowej.

b)  podejmowanie działań kontrolnych zmierzających do ujawniania i sankcjonowania rażących naruszeń związanych z przekraczaniem dopuszczalnych parametrów przez pojazdy do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej.

c)   intensyfikację kontroli w zakresie rzeczywistej masy całkowitej pojazdów o dmc. 3,5 – 12 t.

d)  systematyczne kontrole przestrzegania zakazów i ograniczeń w ruchu w dniach,               w których one obowiązują,

e)  egzekwowanie    ustalonych     w     zezwoleniach     warunków     przewozu     ładunków ponadnormatywnych w świetle zmian w obowiązujących przepisach Prawa o ruchu drogowym,

f) współpraca z zarządami dróg w celu dokonywania uzgodnień w ramach projektowania i budowy miejsc przeznaczonych do ważenia pojazdów.

 

Realizacja zadań podobnie jak w roku ubiegłym będzie realizowana z użyciem 2 szt. motocykli będących na wyposażeniu tut. Inspektoratu, z głównym zadaniem eliminacji z dróg pojazdów unikających kontroli i dokonujących „objazdów” punktów ważeniowych i punktów preselekcji.

 

4.  Ochrona środowiska naturalnego.

W tym zakresie przewidziano  do realizacji kontrole co najmniej 130 pojazdów pod kątem przestrzegania norm emisji spalin, a także w każdym przypadku wyłączanie z ruchu pojazdów, w których zostaną stwierdzone wycieki płynów eksploatacyjnych lub zagrażających bezpieczeństwu drogowemu.

5.  Nadzór nad organami samorządowymi.

W roku 2014 Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, realizując zadania wynikające z przepisów art. 86 ustawy o transporcie drogowym kontrolami zostanie objętych 5 jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w ramach nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy.

 

6. W zakresie nowych kompetencji przypisanych wojewódzkim inspektoratom od dnia    1 stycznia 2012 roku.

a) prowadzenie w ramach nowych kompetencji postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w przypadku ujawnienia przez funkcjonariuszy Policji naruszeń przepisów ustawy przez krajowego przewoźnika drogowego,

b) wydawanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu oraz formularzy jazdy,

c) realizacja nowych zadań kontrolnych w stosunku do zarządzających przedsiębiorstwem oraz innych uczestników przewozu drogowego (nadawcy, załadowcy, organizatora przewozu, spedytora)

 

7. Działania w zakresie organizacji inspektoratu.

a)     obsługa Delegatury Wschodniej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

b)     prowadzenie szkoleń inspektorów transportu drogowego pod kątem pełnego i właściwego egzekwowania przepisów prawa, w szczególności wobec zmian przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

c)      prezentowanie działalności Inspektoratu w środkach masowego przekazu, w tym prowadzenie „tematycznych kontroli drogowych”.

d)     przeprowadzenie naboru inspektorów w ramach XIII edycji.

e)     podejmowanie działań zmierzających do wzrostu zatrudnienia pracowników administracyjnych w zakresie realizacji nowo przydzielonych zadań.

f)       współpraca z Delegaturą Wschodnią GITD  w zakresie wspólnych kontroli doraźnych,  właściwego wykorzystania wideorejestratorów i laserowych mierników prędkości.

 

8. Działania w zakresie prowadzonych kontroli.

a)      w zakresie kontroli drogowych i przedsiębiorstwa formułowanie wniosków pokontrolnych, w szczególności dotyczących cofnięcia uprawnień przewozowych dla rażąco naruszających przepisy podmiotów wykonujących przewóz drogowy.

b)      typowanie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy.

c)      analiza protokołów kontroli, decyzji administracyjnych o nałożeniu kar pieniężnych, prawomocnych wyroków sądu w celu formułowania wniosków w zakresie utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorcę, zarządzającego transportem.

d)     realizacja nowych zadań kontrolnych w stosunku do zarządzających przedsiębiorstwem – stosowanie nowych procedur w tym zakresie.

e)      intensyfikacja działań z użyciem motocykli.

f)       prowadzenie kontroli wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych zgodnie z opracowanym planem kontroli.

g)      kontrola przewozu produktów roślinnych objętych nadzorem fitosanitarnym.

h)      weryfikacja parametrów technicznych autobusów wykonujących zarobkowy przewóz osób na liniach regularnych przez dokonywanie ich ważenia z użyciem wag stacjonarnych i systemu preselekcji.

i)        współpraca z Policją w zakresie udzielania pomocy organom prowadzącym postępowania w sprawach wypadków drogowych celem ustalenia ich przyczyn.

j)        wykorzystanie informacji ITD Support, CEN-u do planowania kontroli przedsiębiorstw

k)      podniesienia efektywności realizowanych kontroli dynamicznych.

l)        kontrole wykorzystania zezwoleń zagranicznych.

m)    współpraca z innymi organami kontrolnymi: Strażą Graniczną, Służbą Celną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Ochrony Środowiska i Strażą Leśną.

n)      udział w akcji kontrolnych ECR / E-30 / Koroszczyn – 48 h/,

   9. Działania w pozostałych obszarach.

a) współpraca z organizacjami zrzeszającymi przewoźników w ramach Zespołu Konsultacyjno – Doradczego działającego przy Lubelskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego

b) zgodnie z założeniami „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców na lata 2013-2014” prowadzenie cyklicznej współpracy w zakresie szkoleń i wymiany doświadczeń z innymi organami kontroli.

c) kontynuowanie współpracy z GDDKiA w zakresie oddania do użytku systemu preselekcji ważeniowej, kontroli pojazdów odpowiedzialnych za utrzymanie dróg.

d) nowelizacja porozumień o współpracy i wymianie doświadczeń na szczeblu wojewódzkim z innymi organami kontroli.

e) współpraca z urzędami skarbowymi oraz komornikami w zakresie ściągania zaległych należności.

f) współpraca ze środkami masowego przekazu, wspieranie nośnika edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego.

   Podsumowując  zadania przekazane do wykonania Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego w Lublinie  w roku 2014 obejmują wykonanie 13 040 kontroli drogowych. Ponadto kontrolami wewnętrznymi należy objąć co najmniej 182 podmiotów wykonujących działalność transportową na terenie naszego województwa.

   Podstawą do opracowania kierunków działań tut. Inspektoratu są kierunki działań wytyczone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, doświadczenie i wyniki dotychczas prowadzonych działań kontrolnych oraz nowe obowiązki wdrożone przepisami w 2011 oraz 2012 roku.