Nieprawidłowe opakowanie przy przewozie ADR

W dniu 6 kwietnia br. w m. Kopanina – droga krajowa nr 19 – prowadzący rutynowe działania kontrolne, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymali samochód ciężarowy przewożący przesyłki drobnicowe.

Wśród przewożonych towarów znajdowały się dwie przesyłki zawierające towary niebezpieczne o numerach UN 2630 (Seleniany) i UN 1760 (Materiał żrący ciekły i.n.o.). Dalsza szczegółowa kontrola ładunku wykazała, że towar o numerze UN 2630 będący silną trucizną (tzw. pierwszej grupy pakowania) jest przewożony w opakowaniu nieposiadającym prawidłowego certyfikatu ADR. Ponadto pojazd nie był oznaczony tablicami pomarańczowymi oraz nie posiadał wymaganego wyposażenia przeciwpożarowego, awaryjnego oraz ochrony osobistych kierowcy.

W toku dalszych czynności kontrolnych, ze względy na fakt, że przewoźnik nie był w stanie prawidłowo zabezpieczyć przewożonego ładunku poprzez przeładunek do prawidłowego opakowania, pojazd został usunięty z drogi publicznej i skierowany na wyznaczony parking strzeżony do czasu wykonania niezbędnych czynności zabezpieczających.

 

Oświadczenie

W związku z publikacją w dniu 10 kwietnia 2018 roku aktualności pt. ” Nieprawidłowe opakowanie przy przewozie ADR” i opatrzeniem jej fotografią zatrzymanego towaru z widoczną firmą Todini Europe sp. z o.o., niniejszym wyjaśniamy, że firma Todin Europe sp z o.o. nie była przewoźnikiem, w stosunku do którego wszczęto w dniu 6 kwietnia 2010 roku czynności kontrolne i nie ponosi ona odpowiedzialności za zarzucane przewoźnikowi nieprawidłowości. Przepraszamy za umieszczenie wraz z przedmiotowym artykułem fotografii wskazującej dane Todini Europe sp z o.o. w sposób sugerujący, iż uzasadnione jest przypisanie jej odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie.