Aplikant: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego

Forma zatrudnienia : umowa o pracę na czas określony
Stanowisko : aplikant
E-mail: sekretariat@witd.lublin.pl
Telefon : 817406971 wew. 28
Data składania : 2019-09-10  
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Międzyrzec Podlaski
i obszar województwa lubelskiego. Oddział Wydziału Inspekcji z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Radzyńska 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski
ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
WARUNKI PRACY
 • Praca biurowa oraz praca w terenie.
 • Praca biurowa – praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.
 • Praca w terenie – prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku ITD w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.
ZAKRES ZADAŃ
 • Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do  wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego.
 • Złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia.
 • Uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz
 • drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postępowania
 • administracyjnego
 • Prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się – rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość
 • Ukończone 25 lat na dzień 30 kwietnia 2020 roku
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia
 • Posiadanie nienagannej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Prawo jazdy kategorii A lub C
 • Język obcy: znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku  kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. A lub C
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 10 września 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: SK.210.8.2019
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator danych osobowych: Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowa 2, e-mail: sekretariat@witd.lublin.pl, tel. (81) 740 69 71. Inspektor Ochrony Danych: Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@witd.lublin.pl lub tradycyjnie pod adresem ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin (z dopiskiem ochrona danych osobowych). Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji. Odbiorcy danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie. Informacja o wynikach naboru ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata podlega upowszechnieniu poprzez publikację między innymi na stronach internetowych, na których ukazało się ogłoszenie o naborze. W tym przypadku odbiorcami Pani/Pana danych będą także użytkownicy Internetu. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej. Jakakolwiek decyzja mogąca na Panią/Pana wpływać będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”
– za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty
i oświadczenia, opatrzone własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie: witdlublin.bip.gov.pl pod treścią ogłoszenia Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: sekretariat@witd.lublin.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (81) 740 69 71 wew. 28 W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study.
Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Wysokość proponowanego wynagrodzenia miesięcznego na stanowisku aplikant: 2453,69 zł brutto (przy mnożniku kwoty bazowej 1,28). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Załączniki: