Informacje o zawarciu umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia 447650-2013 z dnia 04.11.2013 r. , którego przedmiotem było świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

Skan dokumentu zawierający Informacje o zawarciu umowy

 

Lublin: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 495302 – 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 447650 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7406971 do 73, faks 81 7406437.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w formie opłaty z dołu, w miesięcznych okresach rozliczeniowych , dla następujących lokalizacji: a) ul. Diamentowa 2 , 20-447 Lublin (WITD w Lublinie) b) ul. Radzyńska 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski , ( Oddział Wydziału Inspekcji WITD) c) ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość, ( Oddział Wydziału Inspekcji WITD) 2.2 Przez Wykonawcę – operatora pocztowego rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestr operatorów pocztowych. 2.3 Przez (opłatę z dołu) należy rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zamawiającego, bezgotówkowo, poprzez złożenie polecenia przelewu w terminie późniejszym niż nadanie przesyłek pocztowych. 2.4 Rodzaje oraz szacunkowe ilości przesyłek pocztowych w okresie objętym zamówieniem zostały ujęte w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ 2.5 Rodzaje i liczba przesyłek pocztowych w ramach świadczonych usług ujęte w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ są szacunkowe, przyjęte w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Na podstawie Formularza asortymentowo-cenowego należy wyliczyć łączną cenę oferty. Wykonawca wyraża zgodę, a tym samym oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizowania podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, a rzeczywista ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. 2.6 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ oraz załączniku nr 4 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 3 do umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Poczta Polska S.A., ul. Krakowskie Przedmieście 50, Lublin, 20-940 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62568,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 62648,66
  • Oferta z najniższą ceną: 62648,66 / Oferta z najwyższą ceną: 62648,66
  • Waluta: PLN.