Oferta pracy – Informatyk

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 • Informatyk

 • w Wydziale Administracyjno – Technicznym

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu, wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca przy komputerze, lokal siedziby Inspektoratu znajduje się na podwyższonym I piętrze, brak windy.

Zakres zadań:

 • administrowanie siecią komputerową w celu zapewnienia sprawnego działania sieci, wszystkich urządzeń i baz danych

 • administrowanie systemem zabezpieczeń antywłamaniowych

 • instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego oraz prowadzenie ewidencji posiadanego oprogramowania

 • ochrona danych w systemach informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją
  lub zniszczeniem

 • nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu prawidłowego
  i bezpiecznego korzystania ze sprzętu informatycznego, przestrzegania legalności używanego oprogramowania

 • aktualizowanie informacji publicznych na stronie internetowej w celu udostępnienia na stronie www
  i w BIP

 • bieżące utrzymywanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku informatyka

 • znajomość funkcjonowania sieci lokalnych i rozległych, przewodowych
  i bezprzewodowych

 • znajomość rozwiązań VPN w oparciu o IPsec

 • znajomość zasad eksploatacji użytkowanych systemów informatycznych i relacyjnych
  baz danych

 • znajomość środowiska Windows oraz oprogramowania biurowego

 • znajomość metod i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa sieci Inspektoratu pod kątem nieautoryzowanego wejścia, ochrony antywirusowej, sposobów weryfikacji bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed utratą danych

 • znajomość z zakresu instalacji i administrowania systemem operacyjnym typu Linux

 • znajomość RDBMS Oracle w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania

 • umiejętność zarządzania bazami danych MS SQL, SQL, Mysql

 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych i podpisie elektronicznym

 • prawo jazdy kat. B

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne

 • znajomość języka angielskiego

 • komunikatywność

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność organizowania pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

 • Kopia prawa jazdy

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzających korzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 15 września 2016 r.

 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • Umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

 • Życiorys/CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 • Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.witd.lublin.pl/

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie postępowania kwalifikacyjnego.

 • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2 750 zł/mies. (+ dodatek stażowy).

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 81 740-69-71 wew. 28.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do pobrania:

Wzór oświadczenia