Kierunki działania WITD w Lublinie na 2019 r.

Wstęp

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58) utworzono Inspekcję Transportu Drogowego „ … powołaną do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi”.

Od początku funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce podstawowym jej działaniem jest prowadzenie kontroli drogowych i w siedzibach przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przez przewoźników, kierowców i zarządzających transportem przepisów transportowych. W 2010 roku rozszerzono spektrum działalności Inspekcji o nowe zadania, których realizacja wchodziła w życie:

– 1 stycznia 2011 r. – w zakresie kontroli samochodów osobowych w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego lub zagrożenia bezpieczeństwa;

– 1 lipca 2011 r. – w zakresie kontroli elektronicznego systemu poboru opłat.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym od dnia 1 stycznia 2012 r. wprowadziła dodatkową odpowiedzialność dla osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz prowadzenie postępowania dowodowego w zakresie organizacji pracy w części dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców.

W zakresie nowych uprawnień przyznanym Wojewódzkim Inspektoratom od dnia 1 stycznia 2012 roku następuje dystrybucja formularzy jazdy oraz certyfikatów potwierdzających spełnianie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, wymaganych przy wykorzystywaniu niektórych zezwoleń zagranicznych w ruchu międzynarodowym. Kolejnym uprawnieniem jest prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej, w przypadku ujawnienia przez funkcjonariuszy Policji naruszeń ustawy o transporcie drogowym przez krajowego przewoźnika drogowego.

Kolejne rozszerzenie działalności kontrolnej przyniosła ustawa z dnia 9 marca 2017 r.
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego wspomagają działania związane z efektywnym gromadzeniem podatków i innych opłat w celu ich późniejszej redystrybucji. Niezapłacone podatki powodują uszczuplenie wpływów do budżetu Państwa i pośrednio nadmiernie obciążają uczciwych podatników. Dodatkowo skuteczny pobór podatków wyrównuje warunki prowadzenia działalności gospodarczej i istotnie wpływa na zmniejszenie poziomu zakłóceń gospodarczych

Założenia planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie są zbieżne z założeniami „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2019-2020” zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Do zadań Inspekcji należy:

1. kontrola:

a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa
w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym,

b) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

2. prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych czynności w niej przewidzianych,

3. podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu;

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego wykonują następujące organy:

1) Główny Inspektor Transportu Drogowego;

2) Wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora
transportu drogowego, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład
wojewódzkiej administracji zespolonej. Czynności związane z realizacją zadań wykonują inspektorzy Inspekcji, zwani dalej „inspektorami”. Inspektor ma prawo do nakładania i pobierania kar pieniężnych oraz grzywien w drodze mandatów karnych, prawo do prowadzenia czynności wyjaśniających
w sprawach o wykroczenia, kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz udziału w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania Inspekcji Transportu Drogowego.

Zgodnie z przepisami art. 54 ustawy o transporcie drogowym Kierunki działania Inspekcji Transportu Drogowego na rok 2019 opracował Główny Inspektor Transportu Drogowego i zostały one zatwierdzane przez Ministra Infrastruktury.

Kierunki działania Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
na rok 2019 zostały opracowane w oparciu o dotychczasowe wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych oraz zdobyte doświadczenia w trakcie realizacji zadań będących w kompetencji Inspekcji.

 1. Cele

Wyznaczając kierunki działania Inspekcji Transportu Drogowego na rok 2019 Główny Inspektor Transportu Drogowego miał na celu, m.in:

1. Ochronę polskiego rynku transportowego poprzez:

 • kontrolę dokumentów wymaganych na podstawie ustawy o transporcie drogowym, międzynarodowych umów dwustronnych oraz prawa Unii Europejskiej,

 • kontrolę dokumentów w zakresie dopuszczalności wykonywania przewozów drogowych przez przedsiębiorcę zagranicznego lub pojazdem zarejestrowanym zagranicą, bez zezwolenia na przewóz kabotażowy,

 • podejmowanie działań ukierunkowanych na kontrolę zezwoleń wymaganych
  w umowach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli przewoźników zza wschodniej granicy,

 • kontrolę przewoźników z uwzględnieniem zrównoważonego udziału kontroli przewoźników krajowych i zagranicznych.

2. Poprawę rozwoju ekonomicznego i regulację sektora transportowego poprzez:

 • kontrolę przestrzegania warunków wykonywania transportu drogowego
  oraz przewozu na potrzeby własne, określonych w licencjach, zezwoleniach
  i zaświadczeniach,

 • kontrolę przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich regulacji dotyczących dostępu do rynku, w szczególności dotyczących realizacji wymogu posiadania bazy transportowej,

 • prowadzenie postępowań i nakładanie sankcji w stosunku do innych podmiotów wykonujących czynności związane z przewozem drogowym, jeżeli podmioty te miały wpływ lub godziły się na powstanie naruszeń,

 • zwalczanie i przeciwdziałanie przypadkom nieuczciwej konkurencji,
  w szczególności poprzez przeprowadzanie kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, realizujących przewozy rzeczy
  z przekroczeniem dopuszczalnej ładowności,

 • prowadzenie kontroli w organach samorządu terytorialnego, w ramach nadzoru nad prawidłowością wydawania stosowych uprawnień w krajowym transporcie drogowym,

 • kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

3. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

 • kontrolę kierujących pojazdami, w tym w szczególnych przypadkach samochodami osobowymi, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierują pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

 • kontrolę kierujących (również kierujących samochodami osobowymi, którzy rażąco naruszyli przepisy o ruchu drogowym lub spowodowali zagrożenie bezpieczeństwa),

 • kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowcy – w transporcie poza wspólnotowym na podstawie umowy AETR, w transporcie wewnątrzwspólnotowym –
  zgodnie z przepisami rozporządzeń WE,

 • kontrolę przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),

 • kontrolę dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów
  o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i autobusów, zgodnie
  z przepisami ustawy o transporcie drogowym,

 • egzekwowanie od kierowców i przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy obowiązku przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  w szczególności w ramach kontroli z wykorzystaniem wideorejestratorów,

 • współpracę z Policją w zakresie udzielania pomocy organom prowadzącym postępowania w sprawach wypadków drogowych i katastrof celem ustalenia ich przyczyn,

 • kontrolę przestrzegania przepisów o dopuszczalnych parametrach pojazdu,

 • kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących budowy, instalacji, użytkowania, sprawdzania i kontrolowania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym w celu weryfikacji zgodności z rozporządzeniem 561/2006 (WE), dyrektywą 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywą Rady 92/6/EWG – w transporcie pozawspólnotowym na podstawie Umowy AETR, w transporcie wewnątrzwspólnotowym – zgodnie z przepisami rozporządzenia 2014/165 UE,

 • kontrolę podmiotów wysyłających kontenery pod kątem prawidłowości wystawiania i przekazywania deklaracji o masie ładunku,

 • kontrolę podmiotów wykonujących pilotaż pojazdów nienormatywnych podczas wykonywanych przewozów drogowych.

4. Poprawę jakości świadczonych usług w transporcie drogowym poprzez:

 • kontrolę spełniania przez przedsiębiorców wykonujących transport drogowy wymogów określonych przepisami ustawy o transporcie drogowym oraz przepisami rozporządzeń wspólnotowych regulujących dostęp do rynku usług transportowych, w szczególności dotyczących spełniania przez przedsiębiorców warunków potrzebnych do uzyskania uprawnień w zakresie krajowych
  i międzynarodowych zarobkowych przewozów drogowych,

 • kontrolę przestrzegania przepisów określonych w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) oraz
  w przepisach krajowych dotyczących przewozu żywności,

 • kontrolę warunków przewozu zwierząt określonych w ustawie o ochronie zwierząt,

 • kontrolę transportu produktów roślinnych objętych nadzorem fitosanitarnym,

 • podejmowanie działań w zakresie przewozu osób, wymierzonych w „szarą strefę”
  i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach taxi.

5. Poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez:

 • kontrolę stosowania się przez przedsiębiorców i kierowców
  do określonych przepisami ograniczeń wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów,
  a także kontrolę zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

 • współpracę z zarządami dróg w celu przebudowy istniejących punktów, a także projektowania i budowy nowych bezpiecznych miejsc parkingowych przeznaczonych do postoju pojazdów realizujących przewozy drogowe oraz umożliwiających przeprowadzanie uprawnionym organom kontroli drogowych pojazdów ciężarowych i autobusów,

 • współpraca z zarządcami dróg w zakresie sygnalizowania o właściwym oznakowaniu danego odcinka drogi,

 • ochronę nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją, związaną
  z przejazdem pojazdów nienormatywnych, którymi wykonywany jest przewóz drogowy drewna.

6. Poprawę warunków pracy kierowców poprzez:

 • kontrolę stanu technicznego pojazdów,

 • kontrolę legalności zatrudnienia kierowców oraz spełniania przez nich warunków określonych przepisami ustawy o transporcie drogowym,

 • kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących przewóz drogowy osób
  i rzeczy,

 • kontrolę przepisów w zakresie przestrzegania czasu pracy przez przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz,

 • informowanie przewoźników i zatrudnianych przez nich kierowców na temat regulacji transportowych.

7. Ochronę środowiska naturalnego poprzez:

 • kontrolę stanu technicznego pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli wycieków płynów eksploatacyjnych i emisji spalin,

 • kontrolę szczegółowych warunków przewozu drogowego towarów niebezpiecznych,

 • kontrolę przemieszczania odpadów, w tym w szczególności przemieszczania odpadów w ruchu międzynarodowym zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami oraz innymi przepisami międzynarodowymi,

 • realizowanie kontroli odpadów w ramach kompetencji określonych w art. 129a ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym,

 • eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie, nieprawidłowo oznakowanych i wyposażonych oraz nadmiernie zanieczyszczających środowisko,

 • kontrolę rodzaju paliwa stosowanego w pojazdach mechanicznych.

8. Ugruntowanie pozytywnego wizerunku Inspekcji Transportu Drogowego, jako specjalistycznej jednostki kontrolnej poprzez:

 • realizację współpracy z innymi organami kontrolnymi w kraju, w tym udział
  we wspólnych inicjatywach informacyjnych i kontrolnych,

 • udział w projektach i inicjatywach Unii Europejskiej oraz działaniach Europejskiej Kontroli Drogowej (ECR),

 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi przewoźników drogowych m.in. w ramach organizowanych spotkań Społecznej Rady Konsultacyjnej działającej przy Lubelskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego.

 1. Główne kierunki działania

Na rok 2019 wytyczono następujące kierunki działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie, określając jednocześnie liczbę kontroli, które należy wykonać w danym zakresie.

1. Działania w obszarze zapewnienia uczciwej konkurencji w przewozach drogowych.

W ramach zapewnienia zwalczania nieuczciwej konkurencji, przewiduje się następujące działania:

 1. kontrola przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich regulacji dotyczących dostępu do rynku, w szczególności dotyczących realizacji wymogu posiadania bazy transportowej (na mocy porozumienia z GITD),

 2. podejmowanie przez inspektorów cyklicznych prób przeprowadzenia kontroli
  w stosunku do przedsiębiorców niepoddających się lub uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli w siedzibach przedsiębiorstw,

 3. zwalczanie i przeciwdziałanie przypadkom nieuczciwej konkurencji,
  w szczególności poprzez przeprowadzanie kontroli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, realizujących przewozy rzeczy
  z przekroczeniem dopuszczalnej ładowności,

 4. kontrola pojazdów wyposażonych w urządzenia rejestrujące pod kątem występowania niedozwolonych urządzeń rejestrujących i manipulacji tachografów,

 5. identyfikowanie i tworzenie warunków do eliminowania nieuprawnionych działań na rynku przewozów transportowych,

 6. zwalczanie nieuczciwej konkurencji w przewozach taxi, w szczególności poprzez podejmowanie działań wymierzonych w „szarą strefę”,

 7. kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów,

 8. kontrolę przewoźników z uwzględnieniem zrównoważonego udziału kontroli przewoźników krajowych i zagranicznych,

 9. kontrola zezwoleń zagranicznych a w szczególności wprowadzanie numerów odcinków kontrolnych zezwoleń do systemu EKZ

 10. współpraca z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie wydawania certyfikatów potwierdzających spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu oraz formularzy jazd,

 11. zintensyfikowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji ze strony podmiotów niemających uprawnień do wykonywania transportu drogowego osób lub rzeczy. Działanie te będą polegać na prowadzeniu kontroli drogowych oraz kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców oraz prowadzeniu postępowań
  w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych za naruszenia związane z brakiem takich uprawnień
  .

2. Wzmocnienie działań kontrolnych w celu zapewnienia przestrzegania przez przewoźników postanowień umów dwustronnych w zakresie międzynarodowego transportu drogowego.

W ostatnich latach w znaczący sposób pogorszyła się sytuacja na międzynarodowym rynku transportu drogowego rzeczy. Jest to spowodowane głównie sytuacją polityczną
za wschodnią granicą Polski oraz wprowadzeniem przez Federację Rosyjską zakazu importu niektórych towarów z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również wdrożeniem
w niektórych państwach członkowskich UE przepisów określających płacę minimalną, które obejmują również pracowników zatrudnionych w transporcie drogowym. W efekcie powyższej sytuacji przewoźnicy międzynarodowi z wielu państw naszego regionu borykają się
ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na przewozy towarowe. Powyższa sytuacja międzynarodowa wymusza ostrzejszą niż dotychczas rywalizację na rynku przewozów. Niestety efektem tej sytuacji jest również zwiększenie liczby przypadków naruszania w Polsce przez przewoźników zagranicznych umów dwustronnych dotyczących wykonywania przewozów międzynarodowych. W celu zapobiegania przypadkom naruszania przepisów określonych
w międzynarodowych umowach dotyczących transportu drogowego, przewiduje się podjęcie następujących działań:

 1. wykonywanie kontroli drogowych na głównych międzynarodowych i krajowych szlakach drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli wymagań dotyczących zezwoleń określonych w umowach międzynarodowych,

 2. informowanie załadowców/odbiorców o warunkach realizacji przewozu przez przewoźników zagranicznych,

 3. współpraca z innymi organami kontrolnymi w zakresie kontroli wymagań dotyczących zezwoleń określonych w umowach międzynarodowych,

 4. podejmowanie działań kontrolnych na wniosek stowarzyszeń przewoźników
  i obywateli informujących o przypadkach łamania przepisów transportowych wynikających z umów międzynarodowych,

 5. udział w zespole eksperckim w zakresie zezwoleń międzynarodowych,

 6. prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla inspektorów transportu drogowego opartych na realnych przypadkach kontroli, w których wykryte zostały naruszenia związane
  z wykonywaniem przewozów międzynarodowych, dla poprawienia skuteczności kontroli.

3. Poprawa przestrzegania przez kierowców i przewoźników przepisów dotyczących maksymalnych norm prowadzenia pojazdów, minimalnych przerw i okresów odpoczynku jako elementu socjalnej i uczciwej konkurencji.

W ramach działalności Inspekcji Transportu Drogowego prowadzonej w zakresie realizacji zadań zdefiniowanych w tym obszarze przewiduje się:

 1. szczegółową kontrolę przestrzegania przez kierowców przepisów w zakresie norm prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku, w ilości 78,5 % ogólnej liczby kontroli drogowych pojazdów, tj. 8780 kontroli (87.804 dni pracy kierowców) – zgodnie
  z założeniami „
  Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2019 – 2020”,

 2. prowadzenie, szczegółowych kontroli w siedzibach przedsiębiorstw w zakresie stosowania przez przewoźników i kierowców norm czasu prowadzenia pojazdów, wymaganych przerw i odpoczynków oraz przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących, tj. 209 kontroli (93.855 dni pracy kierowców) – zgodnie
  z założeniami „
  Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2019 – 2020”,

 3. prowadzenie kontroli przedsiębiorców o podwyższonym współczynniku kontroli
  w oparciu o
  zarządzenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie określenia wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców,

 4. szczegółową kontrolę pojazdów wyposażonych w urządzenia rejestrujące pod kątem występowania niedozwolonych urządzeń rejestrujących i manipulacji tachografów,

 5. udział w skoordynowanych kontrolach drogowych kierowców pojazdów objętych zakresem rozporządzeń dotyczących norm czasu prowadzenia pojazdu, przerw
  w jeździe oraz odpoczynku kierowców oraz stosowania urządzeń rejestrujących
  w transporcie drogowym.

4. Przeciwdziałanie procesowi degradacji dróg.

W ramach dalszego rozszerzania działalności Inspekcji Transportu Drogowego
w zakresie kontroli masy, wymiarów i nacisków na osie pojazdów przewiduje się podjęcie następujących działań:

 1. prowadzenie systematycznych i zintensyfikowanych kontroli mas i nacisków osi pojazdów ciężarowych w wyznaczonych punktach, przystosowanych do pomiarów wagami przenośnymi,

 2. wykonywanie minimum 12% kontroli drogowych wymiarów, masy i nacisków na osie pojazdów, tj. 1342 kontrole,

 3. szczegółowa kontrola w zakresie wymogu posiadania przez przewoźników zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym oraz przestrzegania warunków w nich określonych,

 4. prowadzenie postępowań i nakładanie sankcji na inne podmioty wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, jeżeli podmioty te miały wpływ lub godziły się na powstanie naruszeń,

 5. prowadzenie kontroli w celu ochrony nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją, związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych, którymi wykonywany jest przewóz drogowy drewna w ramach realizacji porozumienia o współdziałaniu Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

 6. współpracę z zarządami dróg w celu przebudowy istniejących punktów, a także projektowania i budowy nowych bezpiecznych miejsc parkingowych przeznaczonych do postoju pojazdów realizujących przewozy drogowe oraz umożliwiających przeprowadzanie uprawnionym organom kontroli drogowych pojazdów ciężarowych i autobusów,

 7. współpracę z zarządcami dróg w zakresie sygnalizowania o właściwym oznakowaniu danego odcinka drogi.

 1. Działania w pozostałych obszarach

1. W zakresie prowadzonych kontroli na drogach.

 1. prowadzenie przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego kontroli na drogach,
  w wyznaczonych punktach kontroli, z uwzględnieniem zadań określonych w „Ramowym Planie Kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w 2019 roku”, tj. 11.185 kontroli, przy założeniu, że 5593 kontrole będą dotyczyły przewoźników zagranicznych,

 2. realizacja w ramach centralnie ustalonego planu minimum 8% tj. 895 kontroli drogowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych,

 3. prowadzenie działań kontrolnych w zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów w tym kontroli emisji spalin pojazdów zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/30/WE w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie (kontrola w zakresie emisji spalin na poziomie minimum 1% tj. 112 kontroli),

 4. szczegółową kontrolę przewozu odpadów i międzynarodowego przewozu odpadów
  ze szczególnym uwzględnieniem głównych szlaków drogowych oraz dróg w obrębie granic wewnątrzwspólnotowych, w związku ze zniesieniem kontroli granicznych na granicach między państwami należącymi do strefy Schengen, przy czym liczba kontroli w tym zakresie powinna stanowić minimum 1% tj. 112 kontroli (w tym 15 kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów),

 5. prowadzenie kontroli w zakresie rodzaju używanego paliwa w pojazdach samochodowych
  na poziomie minimum 1% tj. 112 kontroli,

 6. wykonywanie kontroli dynamicznych – polegających na zatrzymywaniu pojazdów
  w ruchu i kierowaniu na miejsce prowadzenia kontroli, co ma zapobiegać omijaniu stałych miejsc kontroli Inspekcji, przez kierowców i przewoźników najczęściej naruszających przepisy. W tym zakresie mając na uwadze niewystarczającą liczbę miejsc przystosowanych do kontroli dużych pojazdów ciężarowych i autobusów, a także zjawisko omijania punktów kontroli z destrukcyjnym wpływem na lokalną infrastrukturę drogową, planowana jest intensyfikacja działań z wykorzystaniem motocykli,

 7. prowadzenie przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wspólnych kontroli wraz
  z uprawnionymi przedstawicielami innych organów kontrolnych, w szczególności następujących działań z Policją:

  • Alkohol i narkotyki” – akcji ukierunkowanej na ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu lub w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu;

  • Bezpieczny weekend” – akcji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku
   w ruchu drogowym podczas tzw. ”długich weekendów”;

  • Bus&Truck” – akcji ukierunkowanej na ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujące w przewozie drogowym osób i rzeczy;

  • Pasy” – akcji mającej na celu egzekwowanie stosowania się kierujących i pasażerów
   do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci;

  • Prędkość” – akcji dotyczącej przestrzegania przez kierujących ograniczeń prędkości,

  • Bezpieczne Ferie / Wakacje” – wzmożone kontrole podczas okresu ferii / wakacji.

 8. organizowanie samodzielnych kontroli oraz uczestnictwo we wspólnych wzmożonych akcjach kontroli z uprawnionymi do tego organami kontrolnymi, w tym
  z Policją, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Ochrony Środowiska oraz Inspekcją Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa, Żandarmerią Wojskową ukierunkowanych na kontrolę przestrzegania przez kierowców poszczególnych regulacji prawnych, a w szczególności na:

  • kontrolę przestrzegania przez kierowców przepisów o czasie pracy kierowców;

  • kontrolę przepisów normujących dostęp do rynku i zawodu, w tym
   w szczególności posiadania odpowiednich licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń;

  • kontrolę warunków przewozu towarów niebezpiecznych;

  • kontrolę warunków przewozu żywych zwierząt;

  • kontrolę warunków technicznych i niezbędnego wyposażenia pojazdów,
   w szczególności dopuszczalnej masy, nacisków osi pojazdów;

  • kontrolę przepisów ochrony środowiska, w tym regulacji dotyczących transportu odpadów i międzynarodowego przemieszczania odpadów;

  • kontrolę rodzaju używanego paliwa w pojazdach mechanicznych;

  • kontrolę przewozu produktów roślinnych objętych nadzorem fitosanitarnym.

 9. kontrola warunków transportu drogowego żywych zwierząt, w ilości minimum 1,2% ogólnej liczby kontrolowanych pojazdów, tj. 134 kontrole,

 10. kontrola warunków przewozu szybko psujących się artykułów spożywczych w ilości minimum 2% ogólnej liczby kontrolowanych pojazdów, tj. 224 kontrole,

 11. typowanie przedsiębiorstw najczęściej naruszających przepisy celem przeprowadzenia szczegółowych kontroli,

 12. prowadzenie ogólnokrajowej akcji kontrolnej, pod nazwą „BEZPIECZNY AUTOKAR” polegającej na wzmożonej kontroli autobusów przewożących turystów
  w miesiącach zimowych (ferie) i letnich (wakacje) oraz akcji informacyjnej skierowanej
  do kierowców i pasażerów autobusów,

 13. udział w międzynarodowych akcjach kontroli autobusów, w ramach członkostwa
  w Europejskiej Kontroli Drogowej (ECR),

 14. wykonywanie minimum 13% z ogólnej liczby kontroli drogowych, w zakresie transportu drogowego osób, tj. 1.454 kontroli,

 15. prowadzenie systematycznych kontroli skierowanych na eliminowanie nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych uprawnień nadanych art. 69 ust. 1a pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. transporcie drogowym,
  w zakresie kontroli przewozów regularnych osób oraz przewozów wykonywanych taksówkami,

 16. prowadzenie akcji kontrolnych przewozów regularnych przy pomocy pojazdów wyposażonych w wideorejestratory,

 17. nadzór i kontrole w organach administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji
  i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym osób, stosownie do zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego rocznego planu kontroli,

 18. prowadzenie wspólnych kontroli z przedstawicielami urzędów kontroli skarbowej
  w zakresie przewozu osób, pod kątem stosowania przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych i prawidłowości wydawania biletów za przejazd,

 19. prowadzenie doraźnych kontroli przedsiębiorstw prowadzących działalność
  w zakresie transportu osób na podstawie uzasadnionych wniosków składanych przez obywateli i inne podmioty,

 20. kontynuowanie akcji wzmożonych kontroli w aglomeracjach miejskich dotyczących przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób pojazdami przystosowanymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie
  z kierowcą z uwzględnieniem przestrzegania przepisów określonych w art. 18 ust. 5 ustawy
  o transporcie drogowym w wymiarze minimum 2% ogólnej liczby kontroli, tj. 224 kontrole,

 21. przeprowadzanie akcji pod nazwą „GIMBUS” w zakresie kontroli przewozów dzieci do szkół, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz spełnienia wymagań w zakresie kwalifikacji kierowców, a także stanu technicznego pojazdów,

 22. podejmowanie działań kontrolnych zmierzających do ujawniania oraz sankcjonowania rażących naruszeń związanych z przekraczaniem ładowności przez pojazdy o dmc poniżej
  3,5 tony,

 23. kontrola przestrzegania okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów
  po drogach,

 24. kontrola wprowadzanych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych,

 25. kontrole przewozu żywych zwierząt, które mają na celu zwalczanie ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF),

 26. podejmowanie działań we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych
  w związku z przewozami drogowymi drewna.

2. W zakresie prowadzonych kontroli w przedsiębiorstwach.

 1. prowadzenie kontroli przedsiębiorców zgodnie z „Ramowym Planem Kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w 2017 roku”, z uwzględnieniem podziału w zależności od rodzaju wykonywanych przewozów drogowych w kategoriach: krajowe przewozy drogowe osób, krajowe przewozy drogowe rzeczy, międzynarodowe przewozy drogowe osób
  i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy,

 2. kontrolę przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich regulacji dotyczących dostępu do rynku, w szczególności dotyczących realizacji wymogu posiadania bazy transportowej
  (na mocy porozumienia z GITD),

 3. typowanie na podstawie funkcjonującego systemu oceny ryzyka przedsiębiorstw podlegających wzmożonym kontrolom wewnętrznym,

 4. prowadzenie w ramach zaplanowanych kontroli w siedzibach przedsiębiorstw kontroli przepisów w zakresie przestrzegania czasu pracy przez przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz,

 5. prowadzenie kontroli przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów niebezpiecznych pod względem wypełniania przez przedsiębiorcę obowiązku wyznaczania doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych,

 6. kierowanie w przypadkach stwierdzenia przesłanek określonych przepisami wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w zakresie utraty dobrej reputacji.

3. W zakresie wykorzystania wyników kontroli przeprowadzonych na drogach
i w przedsiębiorstwach.

 1. formułowanie wniosków pokontrolnych, o wszczęcie postępowań:

  • karnych, karno-skarbowych,

  • w sprawach o wykroczenia,

  • przez organy Państwowej Inspekcji Pracy,

  • przewidzianych w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych.

 2. wykorzystywanie informacji zawartych w centralnej ewidencji naruszeń oraz informacji uzyskanych w związku ze swoją działalnością, do planowania kontroli oraz poprawy skuteczności pracy Inspekcji,

 3. podejmowanie przez inspektorów cyklicznych prób przeprowadzenia kontroli w stosunku
  do przedsiębiorców niepoddających się lub uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli
  w siedzibach przedsiębiorstw,

 4. wykorzystywanie informacji zawartych w raportach o zdarzeniach zaistniałych podczas przewozu towarów niebezpiecznych do planowania oraz poprawy skuteczności działań kontrolnych.

4. W zakresie innych kompetencji przypisanych Inspekcji Transportu Drogowego.

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej,
  w przypadku ujawnienia przez funkcjonariusza Policji naruszeń przewidzianych w ustawie
  o transporcie drogowym, popełnionych przez krajowego przewoźnika drogowego,

 2. prowadzenie doraźnych i planowanych kontroli w organach wydających licencje i zezwolenia w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczenia do wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego w ramach nadzoru określonego w art. 86 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, w ramach zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego planów kontroli,

 3. prowadzenie kontroli wprowadzanych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz materiałów pirotechnicznych zgodnie z opracowywanymi planami kontroli oraz wymiana informacji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organem monitorującym funkcjonowanie systemu kontroli wyrobów.

5. W zakresie organizacji struktur Inspekcji Transportu Drogowego.

 1. doskonalenie zawodowe inspektorów transportu drogowego poprzez udział w szkoleniach,
  w zakresie wprowadzanych nowych regulacji prawnych dotyczących zakresu działalności ITD, orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach z zakresu transportu drogowego oraz metodyki przeprowadzania kontroli;

 2. organizowanie na szczeblu lokalnym wspólnych szkoleń między ITD, a innymi organami kontrolnymi w celu wymiany wiedzy i doświadczenia, mających na celu usprawnienie współpracy oraz podniesienie kompetencji inspektorów realizujących zadania kontrolne;

 3. wzmacnianie bezpieczeństwa inspektorów i osób kontrolowanych poprzez doskonalenie praktycznych umiejętności inspektorów w zakresie prowadzenia kontroli, kierowania pojazdami służbowymi oraz udzielania pomocy przedmedycznej.

6. W zakresie współdziałania z innymi organami kontrolnymi oraz środowiskiem transportowym.

 1. współpraca na podstawie zawartych porozumień z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, Inspekcją Ochrony Roślin
  i Nasiennictwa, Inspekcją Weterynaryjną, Transportowym Dozorem Technicznym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Ochrony Środowiska, Najwyższą Izbą Kontroli,

 2. wzajemne przekazywanie informacji, dotyczących bezpieczeństwa i porządku ruchu
  na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw gospodarczych (w tym nielegalnego wwozu paliwa) dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji,

 3. udział, współpraca i koordynacja wzajemnych akcji kontrolnych z innymi organami kontrolnymi na terenie województwa, w tym wykonywanych
  w godzinach nocnych oraz w weekendy i dni świąteczne, dotyczących między innymi zwalczania przestępstw gospodarczych (w tym nielegalnego wwozu paliwa i innych towarów wrażliwych), spełniania wymagań dotyczących zezwoleń określonych w umowach międzynarodowych, tematycznych kontroli w zakresie przewozu osób i rzeczy, zgodnie
  z właściwością i kompetencją ww. organów,

 4. kontynuowanie współpracy w ramach powołanej Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Lubelskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego z przedstawicielami stowarzyszeń przewoźników drogowych,

 5. organizowanie wspólnych szkoleń, w celu podniesienia wiedzy w zakresie dotyczącym kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego wśród funkcjonariuszy innych organów kontrolnych, co pozwoli na realizację celów długofalowych i potrzeb doraźnych
  w kontrolowaniu przestrzegania obowiązujących przepisów, harmonizację procedur postępowania, tryb i zasady wymiany danych oraz doświadczeń.

7. Podejmowanie działań informacyjno – promocyjnych zmierzających do ugruntowania pozytywnego wizerunku Inspekcji Transportu Drogowego jako specjalistycznej jednostki kontrolnej.

  1. realizacja projektów informacyjnych promujących zaangażowanie GITD oraz WITD
   w zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, dojeżdżającym komunikacją zbiorową do placówek oświatowych oraz bezpieczeństwa w trakcie autokarowych wyjazdów wakacyjnych i zimowych w ramach projektów:
   „Bezpieczny Autokar”
   i
   „Bezpieczna droga do szkoły”;

  2. opracowanie nowych i rozbudowa dotychczas realizowanych, profilaktycznych programów edukacyjnych, skierowanych do najmłodszych uczestników ruchu drogowego o elementy umożliwiające nabycie umiejętności stosowania zasad bezpieczeństwa
   w trakcie podróży w szczególności pojazdami osobowymi i autokarami, rozszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego aktywnego wypoczynku, wzmocnienie umiejętności identyfikacji niebezpieczeństw, omówienie sposobów ich unikania lub postępowania
   w sytuacji wystąpienia zagrożenia
   oraz identyfikacji służb ratunkowych i ich prawidłowego powiadamiania w sytuacji zagrożenia, a także zapoznanie się
   z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy;

  3. intensyfikacja działań w ramach projektu „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”, realizowanego w placówkach oświatowych w klasach przedszkolnych oraz klasach 1-3, umożliwiającego uczniom nabycie wiedzy o właściwych zachowaniach w ruchu drogowym. Koncentracja na przekazaniu informacji z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa, obowiązujących niechronionych uczestników ruchu drogowego;

  1. organizacja spotkań edukacyjnych skierowanych do najmłodszych uczestników ruchu drogowego poza placówkami oświatowymi, w tym w szczególności realizacja zajęć na oddziałach dziecięcych w szpitalnych placówkach medycznych;

  2. współpraca z instytucjami, służbami, stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji projektów społecznych, w tym w akcjach społecznych i kampaniach informacyjnych oraz udział w targach, eventach, spotkaniach branżowych, których celem jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dobrych praktyk i kształtowanie świadomości użytkowników dróg – jako najbardziej odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ekologicznego;

  3. dystrybucja materiałów informacyjnych oraz audiowizualnych przygotowanych przez GITD, przede wszystkim w środowisku branży transportowej, z wykorzystaniem m.in. mediów społecznościowych, mass mediów, a także portali internetowych WITD, celem budowania wizerunku Inspekcji jako instytucji eksperckiej.

  4. aktywna współpraca z mediami i przedstawicielami mediów dotycząca działalności ITD;

  5. współpraca z instytucjami, których głównym celem jest propagowanie i szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego;

  6. organizacja cyklicznych spotkań w ramach Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Lubelskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego z udziałem przewoźników z Lubelszczyzny, stanowiących okazję do zgłoszenia, jak i wysłuchania postulatów strony społecznej, a także przekazania informacji dotyczącej bieżącej pracy ITD;

  7. współpraca z innymi organami kontrolnymi w województwie, w tym udział we wspólnych inicjatywach informacyjnych i kontrolnych;

  8. realizacja współpracy z innymi organami kontrolnymi w kraju, w tym udział
   we wspólnych inicjatywach informacyjnych i kontrolnych;

  9. realizacja współpracy międzynarodowej w oparciu o ustalenia GITD;

  10. udział w projektach i inicjatywach Unii Europejskiej oraz działaniach Europejskiej Kontroli Drogowej (ECR).

 1. Podsumowanie

Podsumowując, zadania przekazane do wykonania Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego w Lublinie w roku 2019 obejmują wykonanie 11.185 kontroli drogowych, przy założeniu, że 5.593 kontroli będzie dotyczyło przewoźników zagranicznych. Ponadto kontrolami wewnętrznymi należy objąć co najmniej 209 podmiotów wykonujących działalność transportową na terenie województwa lubelskiego, przy minimalnej liczbie 93.855 skontrolowanych dni pracy kierowców.

Podstawą do opracowania kierunków działań tut. Inspektoratu są kierunki działań wytyczone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, doświadczenie i wyniki dotychczas prowadzonych działań kontrolnych w ramach posiadanych uprawnień.