Kontrola dowozu dzieci do szkoły w m. Fajsławice

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi kontroli autobusu dowożącego dzieci do szkoły w gminie Fajsławice, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie wyjaśnia, co następuje:

Kontrola przeprowadzona w dniu 06.11.2017 r. wykazała, że kierowca autobusu nie posiadał prawa jazdy kat. D uprawniającego do kierowania kontrolowanym pojazdem. Na kierowcę nałożono mandat karny w wysokości 300,00 zł, tj. za wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem silnikowym przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu (art. 94 §1 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 3 w zw. z art. 4-7 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Nie stwierdzono innych nieprawidłowości w zakresie wykonywania przewozu drogowego osób, a określonych w załącznikach do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.). Stąd też zarówno w stosunku do kierowcy nie zostało wszczęte postępowanie wykroczeniowe na podstawie art. 92 ust. 1 ustawyo transporcie drogowym, jak również postępowanie administracyjne w stosunku do przewoźnika, tj. Gminy Fajsławice na podstawie art. 92 a ust. 1 ww. ustawy. Przepisy prawa nie przewidują odpowiedzialności przewoźnika za naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie dopuszczenia do kierowania pojazdem osoby niemającej uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu.

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi jakoby kierujący, pomimo kontroli z dnia 6 listopada br., nadal prowadził autobus przewożący dzieci, funkcjonariusze Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w dniu 14 listopada 2017 r dokonali kolejnej kontroli.

*Kontrola ta wykazała, że kierujący posiada ważne prawo jazdy kategorii D wraz z ważnymi orzeczeniami lekarskim i psychologicznym oraz uprawnieniami w zakresie wymaganych szkoleń przy przewozie osób.*