Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego numer ogłoszenia 447650-2013 , z dnia 04.11.2013 r., którego przedmiotem jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

Załączniki 1 2 2A 2B 2C 3 4

Ogłoszenie