Oferta pracy: młodszy kontroler transportu drogowego ; Międzyrzec Podlaski i obszar województwa lubelskiego

Ogłoszenie nr: 155617

Data ukazania się ogłoszenia: 12 listopada 2013 r.


Wojewódzki
Inspektorat Transportu Drogowego
w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

młodszy kontroler transportu drogowego

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba
stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

Wojewódzki
Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20– 447 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

Międzyrzec Podlaski i obszar województwa lubelskiego

Oddział
Wydziału Inspekcji z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Radzyńska 11
21 – 560 Międzyrzec Podlaski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej w celu realizacji zadań Inspekcji Transportu Drogowego określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 • Kandydat, który nie posiada egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia zostanie skierowany na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, kończący się egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia. W okresie trwania kursu kandydat zatrudniony będzie na stanowisku aplikanta.

 • Aplikant obowiązkowo uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktyki realizowanych w ramach kursu specjalistycznego. Podczas zajęć praktyki aplikant bierze udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.

 • Warunek zatrudnienia kandydata na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego stanowi złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia, kończącego kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
praca biurowa oraz praca w terenie – prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym. Wyjazdy służbowe. Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, praca w terenie, prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, uczestniczenie w kontrolach w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie:
  średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,

  • posiadanie nienagannej opinii i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  • prawo jazdy co najmniej kat. B,

  • ukończone 25 lat (w przypadku osób kierowanych na kurs, ukończone do 25 sierpnia 2014 r.),

  • posiadanie wymaganego dla inspektora Inspekcji Transportu Drogowego stanu zdrowia,

  • złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozp. MTBiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901); osoby nieposiadające zdanego egzaminu zostaną skierowane na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego,

  • znajomość: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21, 567 i 628), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.),

  • znajomość: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz Konstytucji RP, wiedza ogólna w zakresie problematyki społeczno- politycznej, Unii Europejskiej, historii nowożytnej. wymagania dodatkowe znajomość jednego z języków urzędowych UE lub języka rosyjskiego w  stopniu komunikatywnym, umiejętność obsługi komputera (pakiet Office), prawo jazdy kategorii A, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,

 • samodzielność; dążenie do rezultatów,

 • myślenie analityczne,

 • gotowość do uczenia się, umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,

 • umiejętność organizacji pracy własnej, doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • w przypadku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia: kopia zaświadczenia,

 • oświadczenie kandydata o niekaraniu za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku,  gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 29-11-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20– 447 Lublin

Inne informacje:

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w terminie 10 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://witdlublin.nowybip.pl/

 • Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://witdlublin.nowybip.pl/
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone  w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 81 740-69-71 wew. 28

Załącznik

Wzór oświadczenia