Oferta pracy – Referent ds. księgowych

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • referent ds. księgowych

 • w Wydziale Finansowo – Księgowym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki kasowej Inspektoratu,

 • prowadzenie bieżącej analizy przepływów środków pieniężnych, w tym terminowości wpłat gotówkowych,

 • dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego,

 • systematyczna analiza i uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych,

 • prowadzenie rozliczeń z wystawionych mandatów karnych gotówkowych i kredytowych,

 • sporządzanie zestawień i rozliczeń z nakładanych kar pieniężnych w formie decyzji administracyjnej,

 • wykonywanie innych prac związanych z działalnością komórki.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu, praca przede wszystkim w pozycji siedzącej,
wyjazdy związane z przewozem gotówki do banku oraz rozliczaniem innych dokumentów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca przy komputerze powyżej 4 h, lokal siedziby Inspektoratu znajduje się na podwyższonym
I piętrze, budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
z uwagi na niedostosowanie drzwi i toalet oraz brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
  w administracji rządowej

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • doświadczenie w prowadzeniu obrotu gotówkowego środków pieniężnych,
  • umiejętność obsługi pakietu Office w zakresie programów Word, Excel,
  • umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień finansowo – księgowych (ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont
  dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej),

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji rządowej,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia,

 • kurs rachunkowości,

 • kurs kasjera złotówkowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

23-09-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Inne informacje:

Umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie
nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
List motywacyjny, CV i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Wzór oświadczenia znajduje się na stronie
http://www.witdlublin.bip.lublin.pl
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Lublinie na stronie:
http://www.witdlublin.bip.lublin.pl Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie postępowania kwalifikacyjnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2 000zł/mies. (+ dodatek stażowy). Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr. tel. 81 740 69 71 wew. 28

Do pobrania:

Wzór oświadczenia