Posiedzenie Rady Konsultacyjno – Doradczej

W dniu 29 maja 2019 r., wzorem lat ubiegłych, z inicjatywy Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w siedzibie tut. Inspektoratu obyło się posiedzenie Rady Konsultacyjno – Doradczej. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie uczestniczyli zarówno reprezentanci środowiska transportowego m.in.: Lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Lublinie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej, Ogólnopolskiego, Stowarzyszenia Przewoźników Rejonu Janowskiego, jak również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białej Podlaskiej oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

W trakcie spotkania zostały szczegółowo przedstawione wyniki działań kontrolnych przeprowadzonych w 2018 r. oraz przyjęte kierunki działań kontrolnych na 2019 r. Na spotkaniu przedyskutowano bieżące zagadnienia związane z transportem drogowym, szczególną uwagę poświęcając nawarstwiających się problemów polskich przewoźników związanych z przewozem międzynarodowym i występujących w tym zakresie różnych form nierównego traktowania w aspekcie zwiększenia kosztów transportowych, kontroli pojazdów wykonujących przewóz rzeczy do 3,5 t. oraz problemów związanych z pracownikami zatrudnianymi z państw trzecich. Omówiona została kwestia zachowania dobrej reputacji przedsiębiorców w aspekcie naruszeń wynikających z załączników do ustawy o transporcie drogowym oraz tematyka związana z wydawaniem przez różne organy zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i ich wpływu na zasady uczciwej konkurencji. Wiele uwagi poświęcono problematyce związanej z odprawianiem pojazdów na przejściach granicznych, ich przepustowością oraz przyczyn, które determinują takie sytuacje. Końcowo podkreślono, iż współpraca tut. Inspektoratu i innych służb kontrolnych z terenu województwa lubelskiego ze środowiskiem transportowym jest bardzo dobrze postrzegana zarówno przez organy samorządu terytorialnego, jak również przez przewoźników.