Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500133324-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie: Zakup i dostawa 3 zestawów wag nieautomatycznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563164-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43232318300000, ul. ul. Diamentowa  2, 20447   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 7406971 do 73, e-mail teresazin@witd.lublin.pl, faks 817 406 437.
Adres strony internetowej (url): www.witd.lublin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa 3 zestawów wag nieautomatycznych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WITD 105/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Oferowane wagi w zestawach muszą posiadać świadectwo (certyfikat) zgodności, wystawione przez jednostkę notyfikowaną, spełniające wymogi polskiego prawa w tym zakresie. Zestaw wag musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. 2016, poz. 802) 2. Wszystkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie wag do obrotu, w tym instrukcje i certyfikaty, muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. 3. Zakres pomiarowy urządzeń wagowych musi wynikać z certyfikatu (decyzji) zatwierdzenia typu WE wag lub dokumentów równoważnych. 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. 5. W obu częściach zamówienia realizowana będzie dostawa jednakowych zestawów wag nieautomatycznych.: a) w części I – dwa niezależne zestawy wag z oprogramowaniem b) w części II- jeden zestaw wag z oprogramowaniem 6. Każdy zestaw wag nieautomatycznych, elektronicznych do kontroli nacisku kół, osi i masy całkowitej pojazdów ciężarowych (2 szt. wag) wraz z oprogramowaniem musi umożliwiać dokonywanie następujących pomiarów a) nacisku koła lub kół bliźniaczych na każdej z poszczególnych osi pojedynczych do wartości co najmniej 10 ton na koło lub grupę kół (tzw. koła bliźniacze), z dokładnością do ≤ 50 kg – w przypadku każdej wagi wchodzącej w skład zestawu b) nacisku każdej osi pojedynczej pojazdów, do wartości co najmniej 20 ton, z dokładnością d ≤ 100 kg – w przypadku zestawu dwóch wag połączonych w tzw. pomost wagowy; c) nacisku osi wielokrotnej (grupy osi) metodą „oś po osi”, przynajmniej do 20 osi składowych oraz wzajemnej odległości osi składowych, do wartości co najmniej 20 ton na każdą oś składową; d) rzeczywistej masy całkowitej pojazdu, rozumianego dalej jako pojazd pojedynczy, zespół pojazdów i pojazd członowy, metodą „oś po osi”. Rzeczywista masa całkowita- masa pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz jej aktów wykonawczych. 7. Ustalanie rzeczywistej masy całkowitej, nacisku osi pojedynczych oraz nacisku osi wielokrotnych jako sumy nacisków poszczególnych osi pojazdów musi wynikać z dokumentacji dopuszczającej wagi do użytkowania (certyfikatu zatwierdzenia typu WE lub dokumentów równoważnych) oraz dodatkowo z instrukcji urządzeń wagowych dostarczonych przez producenta – dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań konieczne są do przedstawienia przed podpisaniem umowy. 8. Wagi powinny umożliwiać ich stosowanie w zagłębieniu (ławie fundamentowej) – o wymiarach: szerokość wnęki: 530 mm, głębokość wnęki 39 mm. 9. Wagi w zakresie pełnego działania pomiarowego muszą umożliwiać ich użycie w punktach kontrolnych, które charakteryzują się maksymalnym pochyleniem powierzchni jezdni w strefie ważenia względem poziomu z zachowaniem następujących tolerancji: a) 1% w kierunku ruchu pojazdów (pochylenie wzdłużne); b) 2% w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów (pochylenie poprzeczne). 10. Zasady określania nacisków osi pojedynczych i osi wielokrotnych oraz rzeczywistej masy całkowitej muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku ich braku z dostępną wiedzą techniczną. 11. Oprogramowanie na każdy zestaw musi uwzględniać wskazane przez producenta tolerancje urządzeń, oraz dodatkowo umożliwiać wprowadzenie tolerancji parametrów wagowych określonych przepisami lub wewnętrznymi wytycznymi użytkownika. 12. Oprogramowanie musi również umożliwiać rejestrację, archiwizację i wydruk w formie formularza, co najmniej następujących danych: a) data i godzina pomiaru b) wyniki nacisków osi pojedynczych oraz osi składowych wchodzących w skład osi pojedynczych, przy czym aplikacja nie może mieć ograniczeń co do liczby osi pojazdu; c) wyniki nacisków osi wielokrotnych będących suma nacisków osi składowych; d) wyniki nacisków osi pojedynczych oraz osi składowych wchodzących w skład osi pojedynczych – po odjęciu błędu pomiarowego; e) wyniki rzeczywistej masy całkowitej pojazdów; f) wyniki nacisków osi wielokrotnych będących suma nacisków osi składowych – po odjęciu błędu pomiarowego; g) wyniki rzeczywistej masy całkowitej pojazdów – po odjęciu błędu pomiarowego; 13. Oprogramowanie musi przetwarzać wyniki pomiarów oraz przedstawiać je w odniesieniu do parametrów technicznych pojazdów określonych w polskich przepisach. Program musi wskazywać o jaką wartość zostały przekroczone zmierzone parametry nacisków osi, rzeczywistej masy całkowitej. Przekroczenia wartości dopuszczalnych tych parametrów muszą być wyrażone w kilogramach [kg] lub tonach [t] oraz w procentach [%]. Oprogramowanie musi dawać administratorowi możliwość zmiany dopuszczalnych wartości parametrów pojazdów określonych w polskich przepisach. 14. Oferowane oprogramowanie użytkowe do rejestracji, archiwizacji, przetwarzania oraz wydruku wyników pomiarów musi być sporządzone w języku polskim i ma być dostarczone wraz z dokumentacją techniczną i użytkową (instrukcja obsługi), nośnikami oraz licencjami. 15. Do każdego zestawu wag zostanie dołączony klucz umożliwiający korzystanie z oprogramowania. 16. Wykonawca obowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji na każdy element oferowanych urządzeń wagowych. 17. Wszystkie poszczególne elementy składowe zestawu wag, w tym ich zasilacze, muszą posiadać znak CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami obowiązującymi na terytorium RP. 18. Urządzenia wagowe muszą być odporne na wilgoć, kurz i pył oraz zanieczyszczenie paliwem lub olejem, tak aby umożliwiać dokonywanie pomiarów pojazdów w złym stanie technicznym oraz pomiarów zewnętrznych w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak opady deszczu a także umożliwiać dokonywanie pomiarów w temperaturach od -10 stopni C do + 40 stopni C.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38311000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa 2 zestawów wag wraz z oprogramowaniem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 107898
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CAT Traffic Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@cat-traffic.pl
Adres pocztowy: ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań
Kod pocztowy: 60-586
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 132714.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 132714.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132714.54
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa 1 zestawu wag wraz z oprogramowaniem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 53949.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CAT Traffic Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Botaniczna 10, 60-586 Poznań
Kod pocztowy: 60-586
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 66357.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66357.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66357.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych